Modern Bakery 2023, Moskova / Rusya

Modern Bakery 2023, Moskova / Rusya